تعریف وکالت

معنای لغوی تحت اللفظی وکالت تفویض اختیار حقوق است و از نظر حق و حقوقی ، وکالت نامه قراردادی پیمان نامه ای است که به موجب آن یکی از طرفین که کارفرما نامدارد طرف دیگر که مجری هست را به عنوان وکالت (وکالت) خود در انجام کاری قرار می دهد.

وکیل

وکیل به شخص  و اشخاصی گفته می شود که توسط شخص و یا سازمان شرکت های دیگری اعم از قانونی یا طبیعی استخدام شده باشد یا بصورت مقرری و محدود و در یک پرونده حضوریابند تا تحت وکالت نامه کاری را از جانب دیگری انجام بدهند انجام دهد.

تصویر پیتر الکساندر
مدیر عامل

پیتر الکساندر

پیتر به عنوان یکی از وکلای محترم در نه تنها ایالت نیویورک، اما کل کشور در نظر گرفته، به دلیل لیست طولانی خود را از دستاوردها و موارد موفق.

تصویر پاملا دانیلز
وکیل

پاملا دانیلز

پاملا است به عنوان یکی از وکلای دادگاه محترم در نه تنها ایالت نیویورک، اما کل کشور در نظر گرفته، به دلیل لیست طولانی خود را از دستاوردها و موفقیت آمیز است.

تصویر راجر کمپبل
وکیل دادگستری

راجر کمپبل

راجر به عنوان یکی از وکلای دادگاه محترم در نه تنها ایالت نیویورک، اما کل کشور در نظر گرفته، به دلیل لیست طولانی خود را از دستاوردها و موفقیت آمیز است.

تصویر هنری وب
وکیل دادگستری

هنری وب

هنری است که به عنوان یکی از وکلای دادگاه محترم در ایالت نیویورک، اما کل کشور در نظر گرفته، به دلیل لیست طولانی خود را از دستاوردها و موارد موفق.

تصویر هاوارد کارپنتر
حقوقی

هاوارد کارپنتر

هاوارد به عنوان یکی از وکلای دادگاه محترم در ایالت نیویورک، اما کل کشور در نظر گرفته، به دلیل لیست طولانی خود را از دستاوردها و موارد موفق.

تصویر کاترین پاتل
حقوقی

کاترین پاتل

کاترین به عنوان یکی از وکلای دادگاه محترم در ایالت نیویورک، اما کل کشور در نظر گرفته، به دلیل لیست طولانی خود را از دستاوردها و موارد موفق.