وکیل حرفه ای حقوقی وکیل حرفه ای حقوقی
“ وکیل حرفه ای حقوقی است که به افراد، مشاغل و سازمان ها در امور حقوقی مشاوره و نمایندگی می دهد. آنها در زمینه قانون آموزش دیده اند و مجوز فعالیت در یک حوزه قضایی خاص را دارند. ” 28/04/1402